Кредит Колект
Запор на сметки на длъжника
Запор на сметки
  • Запорът върху банковата сметка на длъжника представлява обезпечителна мярка по новия ГПК. Този способ е изключително популярен в отношенията между търговци поради факта, че запорът върху сметката на търговеца в почти 100% от случаите изключително затруднява дейността му.
  • Дори да е празна въпросната банкова сметка, много често се оказва, че търговецът очаква периодични постъпления по същата /наеми, търговски сделки с периодично изпълнение и пр./ и за да неутрализира възможността средствата му да бъдат стопирани, той следва да се свърже с търговските си партньори и да им обясни, че следва да извършват преводите си по друга сметка, което не винаги е възможно поради автоматизацията на търговския оборот. Освен това, една такава новина несъмнено ще окаже лошо въздействие върху имиджа на търговеца в очите на неговите партньори.
  • Когато запорът е върху сметка, в запорното съобщение до банката се забранява на същата да предава дължимите от длъжника суми. банката се превръща в пазач на парите, докато трае съдебния процес.
  • Запор може да бъде наложен не само върху банкова сметка, но и върху движими вещи, втомобили на длъжника или върху трудовото му възнаграждение. Работодател, който заплати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.
  • Налагането на запор се извършва незабавно от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителната заповед на съда.
  • При запор върху движима вещ съдебният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене. Запор върху движима вещ се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител. Запор върху движима вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.
  • От момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.
  • Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори