Кредит Колект
Запис на заповед
  • Записът на заповед е добър вариант за писмено и доброволно уреждане на възникнал дълг.
  • Записът на заповед е ценна книга, която подобно на извънсъдебното споразумение улеснява взаимоотношенията в бизнеса и скъсява съдебните дела и разноски;
  • Записът на заповед е писмено обещание, дадено от длъжника, че ще плати определена парична сума, което обещание обаче, се ползва с изключително предимство в съда. Срещу запис на заповед трудно се правят каквито и да било възражения. Това е така, тъй като записът на заповед съдържа определен брой реквизити, без които тя не би имала тази сила и без които тя би била просто едно обещание.
  • При записа на заповед, събирането на вземането става по определени в закона процедури, които следва да бъдат изпълнени. Тези процедури са различни в зависимост от записа на заповед, тъй като и записите на заповед са различни видове. Понякога се налага предявяване на записа на запове, а понякога трябва да се следи падежа й. В практиката връчването й става с нотариална покана, а отказът се удостоверява с констативен протокол от нотариуса или с двама свидетели.
  • Спазването на процедурите е важно с оглед на последващите съдебни действия по събиране на обещаната сума.
  • Записът на заповед е евтин и удачен начин да се признае като неоспоримо дадено вземане - не е нужна и нотариална заверка на подписа на длъжника, достатъчно е подписът да бъде лично поставен от лицето. Изключително важно е съхранението на записа на заповед.
  • Записът на заповед представлява извънсъдебно изпълнително основание по смисъла на Гражданския процесуален кодекс и лесно би могла да се првърне в изпълнителен лист, а оттам и в принудително изпълнително производство.
  • Записът на заповед се ползва изключително от търговци, но много често се представя и на физически лица, като "хватката" в обикновено е, че търговецът в повечето случаи е наясно със стойността на записа на заповед, а физическите лица - не.