Кредит Колект
Съдебни действия
  • Извънсъдебните мерки за събиране на дълг невинаги се оказват ефективни. Съобразените със закона съдебни действия, макар да не са най-бързия вариант, със сигурност са най-твърдия и ефективен метод срещу неизправните длъжници.
  • С влизане в сила на новия Гражданско-процесуален кодекс, бяха очертани ред все още нови за българския правен ред способи за ефективно уреждане на въпросите, свързани с издължаването. Ние действаме по пълномощие на клиента и с избран от него след предварителен и обстоен анализ способ.
  • След снабдяване с изпълнителния лист, ние представляваме клиента пред съдебен изпълнител с цел максимално бързото погасяване на конкретния дълг.
  • В течение на съдебното производство, ние  информираме клиентите си  за неговия ход и за възникналите проблеми на всеки един етап.