Кредит Колект
Принудително изпълнение
  • Принудителното изпълнение на дължими и изискуеми вземания става чрез съдия-изпълнител. Съдията изпълнител може да бъде частен, т.е. ангажиран от кредитора - взискател.
  • Производството е бързо, ефективно и може да доведе до: налагане на запор на банковите сметки на длъжника, респективно запор на част от трудовото му възнаграждение; налагане на запор върху движими вещи на длъжника, чрез описването им; вписване на възбрана върху недвижим имот на длъжника и публичната му продан;
  • Принудителното изпълнение е последна фаза на съдебните дела, но не е търсен ефект, тъй като това означава, че длъжникът не е изпълнил доброволно своето задължение..