Кредит Колект
Документи
  • В болшинството от случаите документите, с които ще разполагаме са договор, фактура, стокова  разписка или приемо-предавателен протокол. Често обаче, поради юридически недоглеждания, дългът е съпроводен с оскъдна или дори напълно липсваща документация. Това неимоверно затруднява дейността ни.
  • Допреди година, в търговския оборот често се случваше да бъдат сключвани договори с огромен материален интерес, които се съпровождаха единствено с ръкостискане. В сегашното затруднено положение много фирми са изправени пред раздор със свои партньори, с които доскоро са поддържали добросъвестни търговски отношения.
  • Забавянето или липсата на плащане веднага се отразява на фирмите, които от своя страна са длъжници по други правоотношения /кредити, лизинг и пр./. Добре организираният документооборот, правилно воденото счетоводство и юридическата пригледност на документацията са основният коз срещу неизправните длъжници и основен критерий в определянето на цената за събиране на дълга.