Кредит Колект
Запор върху дружествен дял
  • Запорът върху дружествен дял е мярка, която действа при търговци /ООД, ЕООД/. След вписването на запора, въпросният съдружник - длъжник не може да се разпорежда с дела си в дружеството: да го продава, заменя или по какъвто и да е друг начин да процедира с него.
  • Запорът бива отразен по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и по този начин става публично достояние. Т.е. при евентуално проучване на фирмата от нейни съконтрагенти или такива, с които същата е в процес на преговори, запорът върху въпросния дял ще бъде открит моментално.
  • Запорът е неблагоприятен факт не само за търговеца-длъжник, но и за неговите съдружници.