Кредит Колект
Услуги

Какви услуги предлагаме?

 • Представителство и посредничество при събиране на вземания – разчитайки на богатия си опит и ръководейки се изцяло от Вашия интерес, наличието на разполагаеми документи, удостоверяващи вземането и неговия вид, максимално ще Ви съдействаме при избора на подходящ начин за събиране на вземането Ви.
 • Представителство пред “лоши” длъжници – в нередки случаи срещите с Ваш длъжник може да се окажат сериозно предизвикателство, затова ние ще Ви представляваме във воденето на преговори и/или подписване на споразумения, защитавайки максимално Вашите права и законни интереси;
 • Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения – доброволното уреждане на отношенията Ви с длъжника/кредитора е най-разумното решение за Вашите бизнес отношения За тази цел можем да Ви окажем максимално съдействие за постигане на разумно и приемливо и за двете страни споразумение.
 • Посредничество в търговски спорове по неизплатени фактури – можем максимално да Ви съдействаме относно наличието/липсата на валидно основание за плащане, своевременно оспорване на издадени фактури, както и реализиране на вземане по издадена фактура;
 • Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове – в някои случаи икономическото състояние не позволява на редица длъжници да погасят дълга си в пълен размер, но са коректни и готови да платят на няколко вноски. В този случай е най-удачно да бъде подписано споразумение за разсрочено плащане. Практиката ни показва, че подобен вариант на погасяване на дълга работи и кредитори успяват да съберат вземането си в пълен размер, макар и отложено във времето.

Повече информация

 • Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник - това производство, известно още като заповедно, позволява на кредитора да се събере вземането (парично или за предаване на вещ) си по бърз и опростен начин поради неговата безспорност. Заповедното производство се развива пред съд и ако в неговия ход длъжникът не възрази, че дължи, отпада необходимостта от водене на традиционния исков процес.
 • Водене на искови съдебни производства – в някои случаи опитите за извънсъдебно уреждане на спора не дават резултат е завеждането на граждански иск е единствена възможност за реализиране на вземането. В България съдебното производство по принцип се развива пред три инстанции, като от този принцип има изключения, изрично уредени в Гражданско процесуалния кодекс. Ние имаме богат опит в осъществяване на процесуално представителство и защита пред съд както на кредитори, така и на длъжници.
 • Съдействие и консултиране при събиране на вземания за издръжка – издръжката е възникващо от закона задължение на член от семейството да осигурява средства за съществуването на друг член от семейството. Издръжка обаче може да претендира само неработоспособно лице, което не може да се издръжа от имуществото си. Освен това, лицето срещу когото е насочена претенцията, трябва да има възможност да я дава. Най-популярна и създаваща най-много проблеми е издръжката на ненавършили пълнолетие деца, която се дължи от техните родители. В закона са предвидени редица защити, осигуряващи присъждането и събрането на този вид издръжка, като своевременната реакция е от основно значение. Освен тази издръжка имаме опит с присъждането и събирането на издръжка, полагаща се на учащо лице и издръжка на бивш съпруг. Банково и кредитно консултиране – едва ли има човек, който в един или друт момент от живота си не се е сблъсвал с необходимостта да изтегли кредит. И тук именно идва нашата роля – да Ви консултираме какъв кредит да изберете, дали да преструктурирате или рефинансирате изтеглен вече кредит. Можем да Ви съдействаме за набавяне на необходимите документи, както и при подписване на Договора за кредит. Всичко това ще Ви спести много време, усилия и нерви.
 • Съдействие и консултиране на физически лица и юридически лица при проблеми с банки, съдебни изпълнители и НАП – В много от сключените Договори за кредит банките са заложили клаузи, на база които могат да увеличават едностранно договорената лихва. Съгласно установената съдебна практика подобни разпоредби са нищожни. На това основание можем да Ви съдействаме като претендираме разликата между реално погасения и действителния размер на дължимата възнаградителна лихва. Ще Ви помогнем при подготовката, образуването и воденето на изпълнителни дела пред ЧСИ. Заедно ще изберем най-подходящите и полезни изпълнителни действия, за да можете най-бързо да съберете вземнето си. Освен това оказваме защита и съдействие на длъжници по вече образувани изпълнителни дела и обжалване на действия на ЧСИ, в случай че същишт е превишил правата си. Практиката показва, че все повече физически и юридически лица имат проблем с НАП. Осигуряваме всякакви консултации във връзка с извършването на данъчни проверки и ревизии, обжалване на РА по административен и съдебен ред.
 • Международно събиране на вземания в Германия, Унгария, Австрия, Румъния, Италия, Швейцария, Босна, Хърватска, Република Чехия, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна и други страни;
 • Проучване финансовото и имотното състояние на ФЛ и ЮЛ – за да изберем кой е най-ефективният начин за събиране на Вашето вземане е необходимо да направим анализ на имущественото състояние на Вашия длъжник;
 • Съдействие и защита на длъжници – консултации относно вида и размера на дължимото вземане, защита и представителство по изпълнителни и обезпечителни дела, защита при опис на движими и недвижими вещи и други;
 • Посредничество пред други фирми;
 • Консултации във връзка със събиране на дългове и вземания;
 • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
 • Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки.
 
Събиране на вземания и действия срещу длъжника
 • Преди да бъдат заведени каквито и да е съдебни искове, екипът ни ще направи всичко възможно за доброволното уреждане на въпросите, свързани със събирането на дълга.
 • Когато усилията ни се окажат недостатъчни, действаме с всички позволени от закона средства, за да съберем вземанията на клиентите си.
 • Работата ни започва с проучване на длъжника. Действията, които ще предприемем ще бъдат съобразени с финансовото и социалното състояние на длъжника и възможностите му за своевременно плащане на задължението и събиране на дълга.
 • След проучване и писмено уведомяване на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците. В случаите, когато преценим, че преговорите са безуспешни, заедно с клиента избираме подходящ вариант за действие.
 • В голяма степен ефективността и бързината по събиране на вземането зависи от навременните действия на клиентите ни. Колкото по-рано кредиторът се обърне към нас, толкова е по-голяма вероятността дългът да бъде върнат своевременно и без затруднения.
 
Съдебни действия
 • Извънсъдебните мерки за събиране на дълг невинаги се оказват ефективни. Съобразените със закона съдебни действия, макар да не са най-бързия вариант, със сигурност са най-твърдия и ефективен метод срещу неизправните длъжници.
 • С влизане в сила на новия Гражданско-процесуален кодекс, бяха очертани ред все още нови за българския правен ред способи за ефективно уреждане на въпросите, свързани с издължаването. Ние действаме по пълномощие на клиента и с избран от него след предварителен и обстоен анализ способ.
 • След снабдяване с изпълнителния лист, ние представляваме клиента пред съдебен изпълнител с цел максимално бързото погасяване на конкретния дълг.
 • В течение на съдебното производство, ние  информираме клиентите си  за неговия ход и за възникналите проблеми на всеки един етап.
 
Резултати и успеваемост
 • Успехът при  събиране на вземания е толкова по-бърз, колкото по-рано започнем работа. Резултатността до голяма степен зависии от самите клиенти,тъй като ние действаме единствено по тяхно нареждане. Резултатите зависят много и от документацията, с която е съпроводен конкретния дълг.
 • Освен за събиране на текущото вземане, ние консултираме клиентите си как най-ефективно и лесно да избягват подобни случаи и как да обезпечават събирането на вземанията си предварително. Изготвяме специални клаузи, които препоръчваме да бъдат включени в договорите им и акцентираме върху начина на действие при всяка една специфична търговска дейност.